The dotted line- Algemene voorwaarden

 

1. Levering

1.1 De opdrachtgever dient het geleverde werk zo spoedig mogelijk te bekijken, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

1.2 Indien het geleverde werk volgens de opdrachtgever niet voldoet dient deze dit binnen tien kalenderdagen na levering te melden aan The dotted line.

 

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 De opdrachtgever dient een factuur uiterlijk binnen een maand na de factuurdatum te betalen op de door The dotted line aangegeven wijze.

2.2 Bij wanbetaling mag The dotted line de opdrachtgever wettelijk vastgestelde nalatigheids interesten aanrekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot betaling van het volledige bedrag.

2.3 Door The dotted line gemaakte kosten wegens wanbetaling zijn ten laste van de opdrachtgever.

2.4 De opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan The dotted line.

 

3. Eigendom

3.1 De geleverde ontwerpen en/of diensten blijven eigendom van The dotted line tot ontvangst van de volledige betaling.

3.2 De opdrachtgever verwerft na betaling het recht de geleverde ontwerpen en/of diensten eenmalig te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

4. Geschillen

4.1 Alle overeenkomsten gesloten tussen The dotted line en zijn opdrachtgevers alsmede deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

4.2 Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen The dotted line en zijn opdrachtgevers vallen binnen de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waarin The dotted line gevestigd is.

 

The dotted line

Sanderusstraat 59

B-2018 Antwerpen

BelgiŽ

BTW-nummer: BE 867266409